Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Badmintonvereniging De Stolp

Artikel 1: Algemeen

 1. Dit huishoudelijk reglement geeft een nadere uitwerking van de statuten van de vereniging. Voor dit huishoudelijk reglement gelden dezelfde begripsomschrijvingen als in de statuten.

Artikel 2: Leden

 1. Kandidaat-leden dienen zich via de site: www.destolpkoedijk.nl aan te melden. De aanmelding geschiedt op een daarvoor vastgesteld formulier.
 2. Is het kandidaat-lid op het ogenblik van aanmelding nog geen 18 jaar oud, dan dient het formulier ingevuld te worden door één van de ouders, voogd of verzorger.

Artikel 3: Contributie

 1. De door de leden over het verenigingsjaar verschuldigde contributie wordt door het bestuur in de jaarvergadering voorgesteld aan de daar aanwezige leden en zal ter goedkeuring worden aangeboden.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
 3. De contributie dient uiterlijk 1 september te worden betaald, dan wel bij de aanvang van het lidmaatschap.
 4. Indien de contributie per 1 september niet is voldaan, krijgt men een aanmaning.
 5. Indien de contributie per 1 oktober niet is voldaan, wordt het recht tot badminton spelen bij Badmintonvereniging De Stolp opgeschort tot de contributie wel is voldaan.
 6. Het bestuur kan in uitzonderingsgevallen op verzoek vermindering of kwijtschelding van de contributie verlenen.
 7. Je betaalt “Pupillencontributie tot aan het moment dat je “Pupil” af bent. Dit is vóór het seizoen dat je 12 jaar wordt. Peildatum is 31 augustus, hierna ben je “Junior”.
 8. Je betaalt “Juniorencontributie” vanaf het seizoen dat je 11 jaar bent geworden en voordat het seizoen begint waarin je 12 jaar wordt. Hierna ben je “Junior” tot en met het seizoen dat je 17 jaar wordt en voordat je in het daarop volgende seizoen 18 jaar wordt. Peildatum is 31 augustus.
 9. Je betaalt “Seniorencontributie” vanaf het seizoen dat je 17 jaar bent geworden en voordat het seizoen begint waarin je 18 jaar wordt. Peildatum is 31 augustus.
 10. Je bent verplicht om wijzigingen van persoonlijke aard direct door te geven middels mail of post. Wij denken hierbij aan woonadres, e-mailadres en/of telefoonnummer.

Artikel 4: Beëindiging lidmaatschap

 1. De beëindiging van het lidmaatschap door opzegging geschiedt door invulling van het daarvoor geldende formulier op de site: destolpkoedijk.nl. De opzegging moet vóór 1 april van het betreffende verenigingsjaar op de site worden ingediend (er wordt een automatisch mailtje retour gestuurd, dit is het opzegbewijs) en gaat in bij het einde van het verenigingsjaar. Is het lid nog geen 18 jaar, dient dit door de ouders/verzorgers te geschieden.
 2. Bij opzegging NA 1 april wordt 3 maanden opzegtermijn (van het nieuwe seizoen) in rekening gebracht.
 3. Voor wedstrijdspelers geldt daarnaast nog de door de Bond ingestelde overschrijvingstermijn naar een andere vereniging. Dit is ook 1 april.
 4. Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt:
  1. Door overlijden van het lid.
  2. Door opzegging van het lid.
  3. Door opzegging door het bestuur, namens de vereniging ingeval van wanbetaling.
  4. Door royement indien een lid door zijn gedrag of anderszins de goede naam of de belangen van de vereniging in gevaar heeft gebracht of heeft geschaad.
 5. Van het royement wordt het lid door het bestuur mondeling of per mail, onder opgave van de reden(en), mededeling gedaan.

Artikel 5: Het dagelijks bestuur

 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en zijn belast met de dagelijkse leiding van de vereniging.
 2. Het beheer van de penningmeester is onderworpen aan het toezicht van de kascommissie.

Artikel 6: Het bestuur

 Het bestuur regelt de taakstelling van de bestuursleden, voor zover deze niet al uit hun functie voortvloeien.

 1. Het bestuur bepaalt, in onderling overleg, hoeveel leden deel van het bestuur zullen uitmaken. De kandidaatstelling voor een vacature in het bestuur geschiedt:
  1. Door het bestuur. Op de uitnodiging voor de ledenvergadering, als bedoeld in artikel 10, dient de kandidaatstelling vermeld te zijn.
  2. Door een stemgerechtigd lid. De kandidaatstelling dient schriftelijk voor aanvang van de ledenvergadering te geschieden met ondersteuning van ten minste 10 leden.
 2. Ieder bestuurslid treedt 3 jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn onmiddellijk herkiesbaar.
 3. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vereniging dit verlangen. Van deze vergaderingen worden notulen bijgehouden.
 4. Het bestuur is gerechtigd bepaalde taken te delegeren aan commissies. Het bestuur benoemt deze commissies.
 5. Indien het bestuur in bijzondere gevallen één of meer niet-leden wenst te benoemen, behoeft zij de goedkeuring van de ledenvergadering.
 6. De commissies verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van het bestuur en volgens door het bestuur aan te geven richtlijnen.
 7. Het bestuur doet van de instelling en samenstelling van commissies, alsmede van de voor hun arbeid gegeven richtlijnen, mededeling aan de leden.
 8. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een commissie te ontbinden of haar samenstelling te wijzigen.

Artikel 7: Strafmaatregelen

 1. Het bestuur is bevoegd de volgende strafmaatregelen op te leggen:
  1. Berisping.
  2. Tuchtrechtelijke boetes, tot een maximum van € 100,00.
  3. Schorsing, tot een maximum periode van 3 maanden.
  4. Royement.
 2. Het bestuur kan voorts boetes opgelegd door de NBB, in verband met het wedstrijdgebeuren, verhalen op het team dat deze boete heeft veroorzaakt. Dit na overleg met de Technisch commissie.

Artikel 8: Ledenvergadering

 1. Tenzij bijzondere omstandigheden dit niet toelaten, wordt vóór 30 juni van het verenigingsjaar een ledenvergadering gehouden over het voorafgaande speelseizoen.
 2. Op de agenda van deze jaarlijkse ledenvergadering moeten in ieder geval de volgende punten voorkomen:
  1. Notulen van de vorige vergadering.
  2. Jaarverslag van de penningmeester.
  3. Vaststelling van de contributies.
  4. Vaststelling van de begroting.
  5. Verslag van de kascommissie.
  6. Verkiezing van bestuursleden en kascommissie.
  7. Rondvraag.
 3. Naast de in het vorige lid bedoelde ledenvergadering wordt een ledenvergadering gehouden:
  1. Zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht.
  2. Op een aan het bestuur gericht schriftelijk verzoek van ten minste 1/10 deel van het aantal stemgerechtigde leden onder opgave van redenen. De ledenvergadering zal dan binnen 4 weken, na indiening van het verzoek, plaatsvinden.
  3. Ingeval de kascommissie de kas en/of de kasboeken niet in orde bevindt. De ledenvergadering zal binnen 4 weken, na mededeling hiervan aan het bestuur, bijeengeroepen worden.
 4. De bijeenroeping van de leden geschiedt, met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen, door middel van het mededeling orgaan (een e-mailbericht en/of een bericht op de site) onder gelijktijdige vermelding van de agenda.
 5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.

Artikel 9: Notulen

 1. Van het op de ledenvergadering behandelde zal door de secretaris of door een door het bestuur aangewezen notulist notulen worden gemaakt.
 2. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, in het mededeling orgaan (momenteel de site en/of e-mail) gepubliceerd.
 3. De notulen worden in de eerstvolgende ledenvergadering besproken.

Artikel 10: Kascontrolecommissie

 1. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden, niet zijnde bestuursleden, en is belast met de controle op het beheer van de geldmiddelen gedurende het lopende boekjaar.
 2. De kascontrolecommissie krijgt zo vaak als zij wenst, doch ten minste eenmaal per jaar, inzage van de kas, de boeken en de bescheiden die daarop betrekking hebben.
 3. Na elke controle doet de kascontrolecommissie in de jaarvergadering mededeling van de uitslag van het onderzoek en adviseert omtrent het verlenen van decharge.
 4. De leden van de kascontrolecommissie treden op genoemde ledenvergadering af, één lid is herkiesbaar, de ander stelt zijn functie ter beschikking.
 5. De leden van de kascontrolecommissie kunnen niet langer dan 2 jaar achtereen in de kascontrolecommissie zitting hebben.
 6. Bij het ontstaan van een tussentijdse vacature wordt daarin door het andere lid van de kascontrolecommissie voorzien, binnen 1 maand, met mededeling daarvan aan het bestuur.

Artikel 11: Clubkleding

 1. Leden die meedoen aan de competitie van de NBB dienen zich te kleden in de door de club bepaalde kleding. Deze kleding mag niet bedrukt te zijn met andere vermeldingen dan die door de club zijn bepaald.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De vereniging kan nimmer aansprakelijk worden gesteld, indien één of meerdere leden tijdens enige verenigingsactiviteit door een ongeval, onverschillig van welke aard, wordt getroffen, noch voor de gevolgen voor het betrokken lid, noch voor enige aansprakelijkheid van derden.
 2. Evenmin kan de vereniging aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van beschadiging of verlies van eigendommen van de leden of van derden.

Artikel 13: Slotbepaling

 1. Ieder lid is verplicht de bepalingen van dit reglement, alsmede alle regels en bepalingen die in overeenstemming daarmee tot stand zijn gekomen, na te leven.
 2. Besluiten tot wijziging van dit reglement kunnen slechts worden genomen op een ledenvergadering en wel met 2/3 deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige leden.
 3. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 4. Dit reglement treedt in werking op 1 september 2015, nadat het voorstel hiertoe op de ledenvergadering hiervoor is aangenomen.