Privacybeleid

Bij Badmintonvereniging De Stolp hechten we veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en het veilig omgaan met jouw persoonlijke gegevens. In dit Privacybeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken, delen en beschermen, en welke rechten je hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

We begrijpen dat privacy belangrijk voor je is, en we streven ernaar om transparant te zijn over hoe we jouw gegevens verzamelen en gebruiken. Jouw vertrouwen is voor ons van groot belang, en we nemen alle noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens veilig worden bewaard.

In ons Privacybeleid vind je gedetailleerde informatie over welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het beheren van lidmaatschappen, het versturen van nieuwsbrieven en het verbeteren van onze diensten. We zorgen ervoor dat we voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

We raden je aan om ons Privacybeleid zorgvuldig door te nemen, zodat je volledig op de hoogte bent van hoe we met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt. Mocht je nog vragen hebben over ons privacybeleid of de manier waarop we jouw gegevens behandelen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Privacybeleid

1. Introductie

Badmintonvereniging De Stolp (hierna te noemen “De Stolp”) is de beheerder van de website www.destolpkoedijk.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe De Stolp persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is De Stolp.

De Stolp zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar leden en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van leden en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Stolp houdt zich aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Welke gegevens worden verzameld?

Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van De Stolp worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen.

Persoonsgegevens worden door De Stolp verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan De Stolp ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van De Stolp, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens).

3. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?

De Stolp verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

het uitoefenen van de doelstellingen van De Stolp, inclusief maar niet beperkt tot

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen;
  • het organiseren van badmintonwedstrijden;
  • het faciliteren en bevorderen van deelname aan badmintonwedstrijden.

het bijhouden van een ledenadministratie;

het berekenen, vastleggen en innen van contributies en/of inschrijfgelden;

het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

4. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?

Uw persoonsgegevens worden verstrekt dan wel gedeeld met de overkoepelende regionale bond en de landelijke bond (“KNBB“).

Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van De Stolp, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen op de site van De Stolp

Geen commercieel gebruik

De Stolp zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. De Stolp kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot De Stolp ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

De Stolp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

5. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

De Stolp neemt ten allen tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Uw privacy rechten


U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan de voorzitter van De Stolp. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

7. Wijzigingen van het privacybeleid

Het bestuur van De Stolp behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid statement te wijzigen. Bij wijzigingen in het privacybeleid worden de leden daarvan in kennis gesteld.

8. Contact

Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacybeleid statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot de voorzitter van De Stolp.